โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาระหว่างไทย - สปป.ลาว 2561

Lao2.1

เมื่อวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2561 นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวฯ

นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายฉันทลักษณ์  ฆารไสว ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย  ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมติดตามและถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบควบคุมภายใน ข้อกำหนดและวิธีการตรวจติดตามประเมินผลตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดีของ สปป.ลาว ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินเบื้องต้นในพื้นที่

รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงคำม่วน และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ราย และ 9 กลุ่มเกษตร เตรียมเข้ารับการตรวจประเมินตามระบบ GAP ปี 2561 ณ เมืองท่าแขก และหนองบก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาระหว่างไทย-สปป.ลาว ปี 2561

Lao2.2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน