กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

20.6.61 01

ตามที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561ฯ

 

ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 กลุ่ม รวมเกษตรกร 203 ราย พื้นที่ 2,216 ไร่ โดยเมื่อวันที่ 11 - 15 และ 18 - 20 มิถุนายน 2561 นายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการชำนาญการ นางสาวกาญจนา ทีทา และนางสาวพรรณนวรัตน์ แก้วคำแจ้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ อำเภอเมืองโพนนาแก้ว วานรนิวาส และอำเภอภูพาน จำนวน 8 รุ่น รวม 13 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 182 ราย

20.6.61 02

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน