วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2562

act13sep62 01

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
act13sep62 02act13sep62 03act13sep62 04