วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด

act04oct62 001
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธาน  พร้อมด้วยส่วนราชการ ครู อาจารย์ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีกิจกรรมการขุดลอกคูคลองหนองหาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ณ บริเวณจุดชมวิวหนองหาร บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act04oct62 01act04oct62 000act04oct62 002act04oct62 02act04oct62 03act04oct62 04