วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

act07oct62 01
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  เพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act07oct62 02act07oct62 03act07oct62 04act07oct62 06act07oct62 05