วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 8 ประจำปี 2562 (ปี 2562 - 2566)

act08oct62 01

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 8 ประจำปี 2562 (ปี 2562 - 2566) และการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด โดยมีการจัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN Conference ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการดำเนินโครงการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 8 ประจำปี 2562 (ปี 2562 - 2566) และการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด โดยมีการจัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN Conference ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

act08oct62 02act08oct62 03