วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

act01nov62 01

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act01nov62 02act01nov62 03act01nov62 04