วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนจังหวัดสกลนคร

act02nov62 01
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนจังหวัดสกลนคร

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนจังหวัดสกลนคร และงานคอนเสิร์ตการกุศล จัดโดยสมาคมท่องเที่ยวสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร  มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงาน ณ ห้องอิรวดี โรงแรม พี.ซี. พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act02nov62 02act02nov62 03act02nov62 04