วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

act03nov62 01
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act03nov62 02act03nov62 03act03nov62 04