วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

act04nov62 00
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุพดี รัตนพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้หัวข้อเรื่อง เกษตรแม่นยำ ก้าวนำเกษตรไทย ในการจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 371 คน และมีการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 86 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 35 เรื่อง และภาคแผ่นภาพ 51 เรื่อง โดยมีฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิด
act04nov62 01act04nov62 02act04nov62 03