วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง”

act07nov62 01
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง”  โดยในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ กล่าว  และมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งรับชมวิดิทัศน์แนะนำจังหวัดสกลนคร มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและศูนย์วิจัยข้าวที่มีพัฒนาการดีเด่น การชี้แจงโครงการตามนโยบายของกรมการข้าว และระดมความคิดเห็นด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ของโครงการตามนโยบายของกรมการข้าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน ณ โรงแรมโชคดีเพลส  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง”  โดยในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ กล่าว  และมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งรับชมวิดิทัศน์แนะนำจังหวัดสกลนคร มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและศูนย์วิจัยข้าวที่มีพัฒนาการดีเด่น การชี้แจงโครงการตามนโยบายของกรมการข้าว และระดมความคิดเห็นด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ของโครงการตามนโยบายของกรมการข้าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน ณ โรงแรมโชคดีเพลส  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
act07nov62 02act07nov62 03act07nov62 04act07nov62 05act07nov62 06