วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง”

act08nov62 01

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง” 

 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง”  โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน ณ โรงแรมโชคดีเพลส  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
act08nov62 02act08nov62 03act08nov62 04act08nov62 05act08nov62 06