วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.45 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว

act09nov62 01
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.45 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ในการนี้รองอธิบดีกรมการข้าว ได้สักการะพระแม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยและพัฒนา ด้านดินและพืช ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์บริการชาวนา  ภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
act09nov62 02act09nov62 03act09nov62 04act09nov62 05act09nov62 06act09nov62 07act09nov62 08act09nov62 09
act09nov62 010