วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ทำพิธีเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

act10nov62 01
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ทำพิธีเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ทำพิธีเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว และรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์และการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการเยี่ยมชมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีอธิบดีกรมการข้าว นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ข้าราชการ พนักงาน เกษตรกร สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีและร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
act10nov62 02act10nov62 03act10nov62 04act10nov62 05