วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.45น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ให้เกียรติ์ในเข้าเยี่ยมชมและรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

act11nov62 01
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.45น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ให้เกียรติ์ในเข้าเยี่ยมชมและรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ให้เกียรติ์ในเข้าเยี่ยมชมและรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการเยี่ยมชมขั้นตอนการทำข้าวฮาง การจำหน่ายผลผลิตของข้าวและสินค้าทางการเกษตร โดยมีอธิบดีกรมการข้าว นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ข้าราชการ พนักงาน เกษตรกร สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
act11nov62 02act11nov62 03act11nov62 04act11nov62 05act11nov62 06