วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ

act06dec62 01

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act06dec62 02act06dec62 03act06dec62 04