วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2563

act07dec62 01
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2563

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมทั้ง นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2563 โดยการจัดบูธคลินิกข้าว ให้ความรู้และแจกแผ่นพับเรื่องพันธุ์ข้าว     โรคและแมลงของข้าว ตลอดจนการตอบข้อซักถามและแนะนำแนวทางในการทำนาให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
act07dec62 02act07dec62 03act07dec62 04act07dec62 05