วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

act08dec62 01
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้บริการประชาชน ได้แวะพักผ่อน พักรถระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2  (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act08dec62 02act08dec62 03act08dec62 04