วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบป้ายโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

act09dec62 01
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบป้ายโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบป้ายโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร จากนายจิรัฐถิติกาล โพธิผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปจัดตั้งจุดบริการเกษตรกรและประชาชน ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 57 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act09dec62 02