ร่วมอัดเทปถ่ายทำกระบวนการปลูกข้าวการผลิตข้าวฮาง

ร่วมอัดเทปถ่ายทำกระบวนการปลูกข้าวการผลิตข้าวฮาง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกนกชล  โถปาสอน และนางสาวรัตนาภรณ์ ชาแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย นำคุณเดือนรัชดา ฉิมพาลี (Management&Marketing) และคุณธนวัฒน์ คงแสนคำ (Production design&Development) จากบริษัท จินตนาการ จำกัด ถ่ายทำกระบวนการปลูกข้าวการผลิตข้าวฮาง ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) พื้นที่อำเภอเมือง วาริชภูมิ อากาศอำนวย และกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ต่อไป โดยการถ่ายทำครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว