วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร คำศรี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในปีงบประมาณ 2562

act01jan63 01

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  คำศรี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ในปีงบประมาณ 2562

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  คำศรี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 KW./62.5 KVA. และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ณ อาคารเก็บไข่ไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act01jan63 02act01jan63 03act01jan63 04act01jan63 05act01jan63 06