วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

act02jan63 01
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ จ่าอากาศโท จิรวุฒ ภาสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิริยะ  หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และได้รับการสนับสนุนขนมจากบริษัท แอดไวซ์ จังหวัดสกลนคร ในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน การแสดงบนเวที การแจกของขวัญของรางวัล การแข่งขันเกมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กที่มาร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act02jan63 02act02jan63 03act02jan63 04act02jan63 05act02jan63 06