วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2563

act06jan62 01
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2563

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย จ่าอากาศโท จิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง และร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2563 โดยมี นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นผู้รายงาน ในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และชมวิดิทัศน์กลุ่มฯ การตั้งปณิธานความดี “สดุดี ข้าวไทย” การจัดนิทรรศการเรื่องข้าว การแสดงวัฒนธรรมข้าว “ฮิต สิบสอง ครอง สิบสี่” มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 250 คน ณ ลานนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีข้าว ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
act06jan62 02act06jan62 03act06jan62 04