วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

act07jan63 01

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  คำศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีความเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องเกษมสันต์ ชั้น 5 โรงแรม พี ซี แกรนด์พาเลส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act07jan63 02act07jan63 03act07jan63 04