วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 "ข้าว ปลา ป่า เกลือ" ประจำปี 2563

act09jan63 01
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 17.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 "ข้าว ปลา ป่า เกลือ"  ประจำปี 2563

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 "ข้าว ปลา ป่า เกลือ"  ประจำปี 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ณ บริเวณเวทีกลาง ริมห้วยทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน
act09jan63 02act09jan63 03