วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11-12

act01feb63 00
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11-12

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11-12 และร่วมการตรวจเยี่ยมและตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และการเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะและหารือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงและประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านขัวขอนแคน จุดที่ 1 แปลงถั่วลิสง (ต้นน้ำ) นายวิเชียร  นันทสุข จุดที่ 2 แปลงนาผู้ใหญ่บ้าน นายธีรพัฒน์  สาขาสุวรรณ จุดที่ 3 แปลงถั่วลิสง (ปลายน้ำ) นายปรารถนา วงศ์เมืองจันทร์ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกถั่วลิสงหลังนา บ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
act01feb63 01act01feb63 02act01feb63 03act01feb63 04act01feb63 05act01feb63 06act01feb63 07