วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในการรับฟังการบรรยาย “ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงาน

act02mar63 01

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมา เข้าร่วมการประชุมในการรับฟังการบรรยาย “ร่วมประหยัดพลังงาน  และส่งเสริมพลังงานสะอาด” 

act02mar63 02act02mar63 03act02mar63 04act02mar63 05act02mar63 06 
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมา เข้าร่วมการประชุมในการรับฟังการบรรยาย “ร่วมประหยัดพลังงาน  และส่งเสริมพลังงานสะอาด” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มประหยัดพลังงาน โดยนายอธิศนันท์  ไทยเจริญ วิทยากรจิตอาสา มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้เรื่องการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี การลดการใช้พลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดสภาวะโลกร้อน  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนรู้คิด รู้ใช้ รู้คุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและในอนาคตให้มีความยั่งยืนมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร