วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดรายการวิทยุ หัวข้อวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในนาข้าว

act01jul63 00

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดรายการวิทยุ หัวข้อวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในนาข้าว 

act01jul63 01act01jul63 02act01jul63 03act01jul63 04

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายพงศธร  ทองพันธ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการจัดรายการวิทยุ หัวข้อวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจที่รับฟังได้รับองค์ความรู้เพื่อการจัดการที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร