วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร

act02jul63 01

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด  จังหวัดสกลนคร 

act02jul63 02act02jul63 03act02jul63 04 
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด  จังหวัดสกลนคร  ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานการเกษตร  เพื่อให้มีการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร เรื่องงานเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม/กอง  หรืองานในภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.เรื่องการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ในปีงบประมาณ 2563 2. การตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 3. ข้อพิจารณาการจัดงานแสดงมุทิตาจิตฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร