วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-09.30 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
act06jul63 02

นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ สร้างการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้น ต้นพยุง ซึ่งเป็นไม้มงคล โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้รับเกียรติ์จาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ณ บริเวณริมห้วยทราย ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act06jul63 01
act06jul63 03act06jul63 04act06jul63 05act06jul63 06act06jul63 07act06jul63 08act06jul63 09