วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดสกลนคร

act02Aug63 01

 นางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) ให้รับทราบแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act02Aug63 02act02Aug63 03act02Aug63 04