วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 

act03aug63 01

 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  จ่าอากาศโทจิรวุฒ  ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนายพงศธร  ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร (ศพก.บ้านโนนนาคำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำนา ได้รับความรู้เรื่องการผลิตข้าว  การลดต้นทุนการผลิตข้าว  เทคโนโลยีการผลิตข้าว ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด มีทักษะอาชีพในการทำนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีรายได้  โดยมีเกษตรกรที่ร่วมเข้าโครงการทั้งหมด จำนวน  228 คน

act03aug63 02act03aug63 03act03aug63 04act03aug63 05