วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าทีให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย

วันอังคารที่  27  ตุลาคม  2563 เวลา  09.30 น.     นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าทีให้การต้อนรับ  นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว  ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

act04oct63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา  ให้การต้อนรับ  นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว  ที่ให้เกียรติในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act04oct63 02act04oct63 03act04oct63 04act04oct63 05act04oct63 06