วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

act01nov63 01

 นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  คำศรี  ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ระบบ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  ฯ  สกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
act01nov63 02act01nov63 03act01nov63 04act01nov63 05act01nov63 06