วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร          เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ  หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act02nov63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายประจวบ มุทเสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร          เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ  หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๔ ตำบลแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act02nov63 02act02nov63 03act02nov63 04act02nov63 05act02nov63 06act02nov63 07