วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ  หน่วยงาน ภาครัฐ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act06nov63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ  หน่วยงาน ภาครัฐ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act06nov63 02act06nov63 03act06nov63 04