วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Mobile Clinic) “คลินิกสุจริต” ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประเภทรายจ่ายลงทุน  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนประเด็นที่จะให้เจ้าหน้าที่จังหวัดช่วยเหลือและให้คำปรึกษา อีกด้วย   สถานที่ประชุม ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act07nov63 01 

 นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Mobile Clinic) “คลินิกสุจริต” ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประเภทรายจ่ายลงทุน  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนประเด็นที่จะให้เจ้าหน้าที่จังหวัดช่วยเหลือและให้คำปรึกษา อีกด้วย   สถานที่ประชุม ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act07nov63 02act07nov63 03act07nov63 04