วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนของงบประมาณเครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนของงบประมาณเครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอสกลนคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกร หจก.ยันมาร์สกลนคร  บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 

 act01dec63 01

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนของงบประมาณเครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอสกลนคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกร หจก.ยันมาร์สกลนคร  บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ ในโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ทั้งนี้ บริษัท ยันม่าร์สกลนคร และ บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตร มาจัดแสดง และสาธิตการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากประธานบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด คุณโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่และลานจัดกิจกรรม ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act01dec63 02act01dec63 03act01dec63 04act01dec63 05act01dec63 06act01dec63 07act01dec63 08