วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เร้นท์ (Gin Conference) เรื่องการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เร้นท์ (Gin Conference) เรื่องการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
act03dec63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายประจวบ  มุทเสน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายเกรียงไกร  คำศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิริยะ  หริตวร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เร้นท์ (Gin Conference) เรื่องการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักส่งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและรายละเอียดการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวตามแบบรายงานและข้อกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
act03dec63 02act03dec63 03