วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดปี ๒๕๖๔ 

act04dec63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วย นางสาวยุพดี  รัตน์พันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง    เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการต่อไปผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
act04dec63 02act04dec63 03act04dec63 04