วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
act05dec63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วย นางสาวยุพดี  รัตน์พันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอังคณา  กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายพงศธร  ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
act05dec63 02act05dec63 03act05dec63 04