วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๒๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๒๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

act07dec63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่ม ฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา เรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานอีกด้วยโดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
act07dec63 02act07dec63 03