วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

act08dec63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดช่วงรณรงค์ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
act08dec63 02act08dec63 03act08dec63 04act08dec63 05act08dec63 06