วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

 

              นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด  โดยมีนางจันทิรา  โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมคณะทำงานระดับจังหวัด และเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร