วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 

act01mar64 01.1

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุม โดยวาระการประชุมตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เช่น การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และโครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act01mar64 02.1act01mar64 03.1act01mar64 04.1act01mar64 05.1