จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพและจัดทำข้อมูลการปลูกข้าวรายแปลงเพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศไทย ครั้งที่ 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพฯ ครั้งที่ 4 ณ ศวข.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพและจัดทำข้อมูลการปลูกข้าวรายแปลงเพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช นายเฉลิมพล  สำราญพงษ์ นายเทวินทร์  แก้วเมืองมูล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ปรีสาร  รักวาทิน จาก GISDA ร่วมเป็นวิทยาการและนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

พัชราภรณ์  รักชุม/รายงาน