จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ครั้งที่ 4/2559

จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ครั้งที่ 4 /2559 เพื่อพิจารณาโครงการงบปกติ (วช.)ปีงบประมาณ 2561 งบรายได้งบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และรับรองพันธุ์ โดยมีที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ นางวิไลลักษณ์ สมมุติ และนางพรทิพย์ วิสารทานนท์ ร่วมพิจารณา รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย