ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

27-28 กรกฎาคม 2559 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ GAP ภายใต้ความร่วมมือด้านข้าวในการพัฒนาศักยภาพเมล็ดพันธุ์และศูนย์ข้าวชุมชนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)โดยมีนายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธาน และนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะศึกษาดูงานดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย