Display # 
Title Author Hits
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ได้ทำพิธีเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 121
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.45 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 130
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 94
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 92
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 87
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 89
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 74
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนจังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 95
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 81
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 105