Display # 
Title Author Hits
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 76
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 75
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. เจ้าหน้าที่ ของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 76
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 105
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 75
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายพงศธร ทองพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 97
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “Kick Off การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุท Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 70
วันพุธที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ และพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 68
วันพฤหัสบดีที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายพงศธร ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 67